Regulamin korzystania z aplikacji DailyArt

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji DailyArt.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Aplikacji– w zakładce Ustawienia, a także na stronie internetowej www.getdailyart.com w zakładce Regulamin i obowiązuje od 12 lutego 2018 roku.
 • Pobranie i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, a także z przyjęciem na siebie zobowiązania do jego przestrzegania.
 • Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do wszelkich elementów składających się na Aplikację (zarówno w zakresie jej warstwy front-end, jak i back-end, silnika lub bazy danych, w tym program komputerowy, elementy graficzne oraz inne elementy interfejsu użytkownika), w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do know-how oraz do elementów chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa, prawa do jej nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, które tych praw udzieliły w niezbędnym zakresie Usługodawcy. Prawa do wszelkich elementów, które udostępniane są w Aplikacji (w tym dzieł prezentowanych w Aplikacji, ich opisów, zdjęć, grafik) należą odpowiednio do ich twórców, innych podmiotów, które prawa te nabyły lub do Usługodawcy, a jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów – mogą one również być elementem domeny publicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z tytułu pobrania i korzystania z Aplikacji nie nabywa prawa do korzystania z elementów wymienionych powyżej w zakresie szerszym, niż dostęp i przeglądanie tych elementów z pomocą Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa oraz w zakresie technicznych czynności, które są niezbędne do korzystania z Aplikacji (w tym w zakresie czasowego ich utrwalenia w pamięci Urządzenia).
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. W przypadku Płatnego Konta treści reklamowe nie będą zamieszczane.
 • Warunkiem technicznym korzystania z Aplikacji i świadczonych z jej pomocą Usług jest:
 • posiadanie Urządzenia z systemem operacyjnym iOS 11 (lub nowszym) lub Android 4.4. (lub nowszym),
 • dostęp do sieci Internet (dla pobrania i korzystania z większości funkcjonalności Aplikacji), a także
 • posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.
 • Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania ze stron internetowych lub innych aplikacji, do których odnośniki mogą znajdować się w Aplikacji, w tym w szczególności ze stron https://getdailyart.com/, https://courses.dailyartmagazine.com, https://dailyartmagazine.com oraz https://shop.dailyartmagazine.com/.

II. Definicje

 • Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą DailyArt, do którego prawa ma Usługodawca i udostępniane Użytkownikowi do pobrania za pośrednictwem Google Play oraz App Store i instalacji w pamięci Urządzenia.
 • Konto – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji.
 • Konto Darmowe – Konto Użytkownika, który nie dokonał opłaty. Aplikacja Użytkownika z Kontem Darmowym może nie mieć aktywowanych wszystkich funkcjonalności, jakie w ramach Aplikacji udostępnia Usługodawca.
 • Konto Płatne – Konto Użytkownika, który dokonał opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym u Usługodawcy cennikiem. Użytkownik z Kontem Płatnym posiada pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności, jakie w ramach Aplikacji udostępnia Usługodawca.
 • Regulamin – niniejszy dokument w jego najbardziej aktualnej wersji.
 • Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług poprzez Aplikację, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.
 • Urządzenie – urządzenie mobilne pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy, smartwatch lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android lub iOS.
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegające w szczególności na wyborze i udostępnieniu Użytkownikowi wizerunków dzieł sztuki wraz z ich opisami oraz dodatkowymi informacjami, a także na umożliwieniu podejmowania innych aktywności z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji.
 • Usługodawca – Zuzanna Stańska, prowadząca działalność pod firmą Zuzanna Stańska Moiseum, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: al. Wojska Polskiego 27 lok. 38, 01-515 Warszawa, Polska, NIP: 525 235 75 37.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która pobrała Aplikację i utworzyła Konto.

III. Zasady korzystania z aplikacji

 • Usługodawca umożliwia Użytkownikom pobranie i korzystanie z Aplikacji oraz ze świadczonych z pomocą tej Aplikacji Usług.
 • Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 • Aplikacja oraz Usługa dedykowana jest do indywidualnego Użytkownika, który korzysta z nich wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie zapewnia w szczególności w żaden sposób praw, ani możliwości do wykorzystania Aplikacji, Usług oraz jakichkolwiek treści lub zasobów prezentowanych z ich pomocą Użytkownikowi do prowadzenia działalności gospodarczej lub innej niż gospodarcza działalności publicznej – wszelka tego typu działalność podejmowana jest na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który musi zweryfikować, czy spełnia warunki, by zgodnie z prawem taką działalność wykonywać i by wykorzystywać w tym celu Aplikację, Usługi lub jakiekolwiek treści i zasoby udostępnione przez Usługodawcę.
 • Aplikacja przeznaczona jest dla Użytkowników, którzy skończyli 13 lat i posiadają przynajmniej częściową zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 13 lat nie może pobrać, ani korzystać z Aplikacji. Usługodawca nie weryfikuje w trakcie instalacji Aplikacji wieku Użytkownika, w przypadku jednak wejścia w posiadanie informacji, że w momencie instalacji Użytkownik nie miał ukończonych 13 lat Usługodawca ma prawo w każdej chwili rozwiązań niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto takiego Użytkownika.
 • W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu, Użytkownik pobiera Aplikację za pomocą sklepu Google Play lub App Store, a także musi postępować dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia w trakcie instalacji Aplikacji, w tym złożyć oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 • Umowa o korzystanie Usług za pomocą Aplikacji i konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia Umowy jest utworzenie Konta oraz potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji Regulaminu. Konto bezpośrednio po założeniu jest Kontem Darmowym, zaś zmiana Konta na Konto Płatne wymaga dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia w Aplikacji.
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra niematerialne lub interesy Usługodawcy lub osób trzecich. W szczególności zabronione jest:
 • wprowadzanie do Aplikacji, a także przetwarzanie z jej pomocą, w tym rozpowszechnianie materiałów lub treści niezgodnych z przepisami, zniesławiających, obraźliwych, nękających, agresywnych, dyskryminujących lub w inny sposób szkodliwych dla innych,
 • korzystanie z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie,
 • korzystanie z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Usługodawcy,
 • korzystanie z informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji w zakresie przekraczającym uprawnienia, jakie nadane zostają zgodnie z Regulaminem.
 • Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług i możliwe jest bezpłatnie (w ramach Konta Darmowego), jak również możliwe jest przejście do odpłatnej wersji Aplikacji (w ramach Konta Płatnego), po dokonaniu płatności za pomocą sklepu Google Play lub App Store w wysokości wskazanej aktualnie w tym sklepie lub w Aplikacji. Płatność za możliwość korzystania z Konta Płatnego jest jednorazowa, zaś wysokość ceny określana jest przez Usługodawcę i wpływać mogą na nią dodatkowe koszty i opłaty naliczane przez podmioty udostępniające sklepy Google Play lub App Store, jak i inne podmioty, które na skutek wybranej przez Użytkownika metody płatności uczestniczą w transakcji (np. związane z przewalutowaniem). Użytkownik akceptuje jednocześnie, że podmioty udostępniające sklepy Google Play lub App Store oraz inne wskazane powyżej podmioty działają w oparciu o własne warunki i regulaminy, które Użytkownik zobowiązany może być akceptować, a Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie tych podmiotów. Płatność dokonana przez Użytkownika podlega zwrotowi tylko, gdy wyraźnie przewiduje to ten Regulamin lub wyraźnie nakazują to obowiązujące przepisy prawa.
 • Korzystanie z Aplikacji (zarówno w ramach Konta Darmowego, jak i Konta Płatnego) wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystania z usługi transmisji danych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu lub innemu dostawcy według taryf ustalonych przez operatora lub tego dostawcę.
 • Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu.
 • Aplikacja może zapewniać funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przez Użytkownika wybranych przez niego informacji lub materiałów (w tym graficznych), w szczególności dotyczących samego Użytkownika, takich jak dane Użytkownika oraz zdjęcie Użytkownika (dalej „Zasoby Użytkownika”). Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczoną w czasie i co do terytorium nieodpłatną zgodę na wykorzystanie Zasobów Użytkownika przez Usługodawcę we wszystkich mediach i na wszystkich znanych w chwili przekazania tych Zasobów Użytkownika polach eksploatacji, w tym również prawa do zmiany kadrowania, formatu, wymiarów, kolorów i proporcji w tych Zasobach, podpisywania ich i oznaczania w sposób wybrany przez Usługodawcę, umieszczania ich w bazach danych, w celu związanym z zapewnieniem możliwości korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym np. umieszczenia w ramach Konta, czy w innych mediach, z którymi łączy się Aplikacja lub do których odsyłają łącza w Aplikacji, w celu np. publikacji informacji o czynnościach podejmowanych przez Użytkownika w Aplikacji). Jeżeli Zasoby Użytkownika obejmują również jego wizerunek, albo wizerunek jakichkolwiek innych osób, Użytkownik jednocześnie udziela nieodpłatnej zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie tego wizerunku w sposób odpowiadający powyższemu opisowi, a w przypadku wizerunku innych osób zapewnia, że uzyskał uprzednio zgodę tych osób w zakresie nie węższym lub jest uprawniony do wyrażenia tej zgody w ich imieniu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie swoich danych - zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika cudzymi danymi, w tym adresami email lub danymi płatniczymi w celu założenia lub opłacenia Konta.
 • Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto. Zakazane jest korzystanie z cudzych Kont oraz udostępnianie Kont osobom trzecim.
 • Aplikacja może umożliwiać dokonywanie logowania do Aplikacji za pomocą innych serwisów internetowych lub aplikacji, dzielenie się informacjami o czynnościach podejmowanych przez Użytkownika i udostępnianie takich informacji w innych serwisach internetowych lub Aplikacjach lub integrację Konta z kontami Użytkownika na innych serwisach internetowych i aplikacjach. Korzystanie z takich funkcji nie jest jednak konieczne do korzystania z Aplikacji i Usług i jest zależne od woli Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że w ramach takich jego działań dane Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych w stosunku do Usługodawcy, a Użytkownik może być zobowiązany akceptować warunki działania takich podmiotów (w szczególności administratorów wskazanych innych serwisów internetowych i aplikacji). Usługodawca nie odpowiada za działanie takich serwisów internetowych i aplikacji, jak również za działania Użytkownika lub innych osób z nich korzystających.
 • W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług, w tym w szczególności może zablokować czasowo lub trwale usunąć Konto Użytkownika i rozwiązać Umowę z Użytkownikiem. W takim przypadku Usługodawca nie będzie zobowiązany do dokonania zwrotu jakiejkolwiek kwoty, którą Użytkownik wpłacił lub w inny sposób przekazał Usługodawcy z tytułu korzystania z Aplikacji.
 • Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i w sposób opisany w punkcie V.1.b Regulaminu, jak również poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) ze wszystkich Urządzeń, na których zainstalował ją Użytkownik. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej podany przez tego Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia, a także dokona zwrotu opłaty za aktywację Konta Płatnego, jeżeli została ona dokonana przez Użytkownika.

IV. Licencja

 • Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji oraz jej elementów, wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie.
 • Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
 • Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach Użytkownika, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 • wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia,
 • utrwalenie w pamięci Urządzenia oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu,
 • tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia, niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 • Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika wykraczające poza wyraźnie wskazane powyżej, w tym związane z badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania idei i zasad funkcjonowania, modyfikacją Aplikacji lub jej elementów, dekompilacją i dezasemblacją, reverse engineeringiem oraz uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy lub w trakcie samodzielnego korzystania z Aplikacji, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji.
 • Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z elementów, które udostępniane są w Aplikacji (w tym dzieł prezentowanych w Aplikacji, ich opisów, zdjęć, grafik) w zakresie ograniczonym do czynności wyłącznie niezbędnych do korzystania z samej Aplikacji i jej funkcjonalności w sposób zgodny z opisaną powyżej licencją.
 • Naruszenie przez Użytkownika zasad opisanych w niniejszym punkcie IV uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 • Licencja udzielana jest w dwóch wariantach - nieodpłatnym (w przypadku Konta Darmowego), a także odpłatnym (w przypadku Konta Płatnego). Wariant odpłatny gwarantuje w związku z pobieraną opłatą korzystanie z Aplikacji bez wyświetlania reklam, a także o rozszerzonym zakresie (który obejmować może w szczególności dodatkowe funkcjonalności, takie jak pełny dostęp do treści archiwalnych publikowanych w Aplikacji). Odpłatność za udzielenie licencji oraz za inne prawa wymienione w tym punkcie zawiera się w opłacie za korzystanie z Konta Płatnego. W przypadku Konta Darmowego opłata za licencję nie jest pobierana w związku z uprawnieniem Usługodawcy do wyświetlania Użytkownikowi w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.

V. Rozwiązanie umowy

 • Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie, co może zostać dokonane poprzez:
 • skorzystanie z opcji „Skasuj konto” dostępnej w Aplikacji oraz trwałe usunięcie Aplikacji z wszystkich Urządzeń, na których zainstalował ją Użytkownik i zaprzestania, albo
 • oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przekazane pisemnie na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 • Wzór wypowiedzenia ww. Umowy stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
 • Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności, jeżeli Usługodawca zdecyduje się zakończyć prowadzenie działalności w zakresie związanym z funkcjonowaniem Aplikacji lub zmienić zakres lub sposób jej prowadzenia.
 • Załączniki stanowią jedynie wzór oświadczenia, a oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola Użytkownika w sposób dostateczny.
 • Odstąpienie od Umowy bądź jej rozwiązanie skutkuje usunięciem Konta i Zasobów Użytkownika.

VI. Reklamacje

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

VII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
 • mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, a także sporu z Konsumentem, który nie zdecyduje się skorzystać ze wskazanych w punkcie 1 możliwości, zostaje poddane sądowi na terenie Polski i właściwemu z uwagi na siedzibę Usługodawcy, chyba że właściwe i obowiązujące przepisy wyraźnie inaczej przewidują.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny w języku polskim (która to wersja w razie sporów i rozbieżności jest decydująca), a także może być udostępniony w innych wersjach językowych, według uznania Usługodawcy.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane prawu polskiemu, chyba że właściwe i obowiązujące przepisy wyraźnie inaczej przewidują.
 • Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu w sposób jednostronny, przy czym jednostronna zmiana postanowień określających istotne cechy świadczenia dokonywanego przez Usługodawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany prawa, zakresu świadczonych Usług, funkcji dostępnych w Aplikacji lub zmian modelu biznesowego prowadzenia działalności przez Usługodawcę. W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu w Aplikacji wraz z datą rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu w nowej wersji. W przypadku zmian, które Usługodawca uzna za istotne, Użytkownicy, którzy podali swoje aktualne adresy e-mail, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na ten adres wraz z podaniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że nie będzie takiej możliwości, w szczególności z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo usunąć Konto, co skutkować będzie rozwiązaniem Umowy.
 • Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.